Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Lag om uthyrning av arbetstagare

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om uthyrning av arbetstagare - Uthyrningslagen.

Uthyrningslagen ska gälla arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag för att hyras ut till kundföretag. I lagrådsremissen föreslås bland annat att de anställningsvillkor som gäller för kundföretagets anställda också ska gälla för den som hyrs in av ett bemanningsföretag, för att göra samma arbete.

Övriga lagar som också har ändringsförslag i denna lagrådsremiss:

  • Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
  • Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
  • Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
  • Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.