Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

Ladda ner:

För att motverka att unga begår brott är det viktigt att påföljderna är tydliga och konsekventa samt kan bidra till att hindra återfall.

När brott begås av unga är det särskilt viktigt att samhällets reaktioner på brott är snabba och tydliga. Ju kortare tid som går från det att brottet begicks tills påföljden verkställs, desto tydligare blir konsekvenserna av brottet för den unge. Regeringen föreslår därför att verkställigheten av ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att domen vunnit laga kraft.

Regeringen föreslår att det inte längre ska krävas att den unge samtycker för att ungdomstjänst ska kunna väljas som påföljd. Påföljden blir på så vis tydligare och tillämpningen mer konsekvent.

För att förbättra samarbetet kring unga lagöverträdare föreslår regeringen en lagreglerad samverkan för kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare. Regeringen behandlar vidare hur en mer enhetlig tillämpning av påföljden ungdomsvård kan främjas, och föreslår dessutom förstärkningar av insatserna efter verkställigheten av sluten ungdomsvård.

Regeringen föreslår slutligen att åtalsunderlåtelse för unga ska benämnas straffvarning. Därigenom tydliggörs att det är fråga om en reaktion på ett brott och en varning om att en mer ingripande påföljd kan komma att dömas ut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)