Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Nya påföljder SOU 2012:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 juni 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare (dir. 2009:60). Utredningen antog namnet Påföljdsutredningen.

Den 31 maj överlämnade utredningen betänkandet "Nya påföljder" SOU 2012:34.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (4 st)

  • Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

    För att bötesstraffet ska vara en trovärdig påföljd är det viktigt att personer som har ekonomiska möjligheter att betala sina böter också gör det. Möjligheten att förvandla böter till fängelse i de fall en person av ”uppenbar tredska” inte betalar sina böter har kommit att användas ytterst sällan. Det kan därför ifrågasättas om lagstiftningen om bötesförvandling tillämpas som den var tänkt.

  • Ny påföljd efter tidigare dom

    Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla och förtydliga de regler som gäller för hur domstolen ska bestämma påföljd när en tilltalad döms för ytterligare brott som begåtts innan en tidigare påföljd helt har verkställts eller annars upphört.

  • Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

  • Tydligare reaktioner på ungas brottslighet