Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet Prop. 2014/15:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att den som medverkar till utredning av sin egen brottslighet ska få strafflindring. Medverkan till utredning av egen brottslighet ger typiskt sett uttryck för ansvarstagande och markerar en vilja att ställa till rätta efter sig, liksom ett avståndstagande från den brottsliga gärningen. Genom en sådan ordning skapas vidare förutsättningar för effektivare brottsutredningar och snabbare lagföring.

Förslaget innebär att en tilltalad som har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet ska kunna få ett kortare straff än det som annars skulle ha dömts ut. Det är endast uppgifter som avser det egna brottet som omfattas av förslaget.

Vidare förtydligas möjligheten till strafflindring vid sanktionskumulation, dvs. då en tilltalad förutom den straffrättsliga påföljden även drabbas av andra rättsliga sanktioner till följd av den brottsliga gärningen. Bestämmelsen är avsedd att ge ökad uppmärksamhet åt olika fall av sanktionskumulation så att den totala reaktionen på ett brott blir välavvägd och proportionerlig.

Det görs även vissa ytterligare förändringar i regleringen av strafflindringsgrunder bl.a. i syfte att den ska bli mer överskådlig och tydlig.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (4 st)

  • Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

    För att bötesstraffet ska vara en trovärdig påföljd är det viktigt att personer som har ekonomiska möjligheter att betala sina böter också gör det. Möjligheten att förvandla böter till fängelse i de fall en person av ”uppenbar tredska” inte betalar sina böter har kommit att användas ytterst sällan. Det kan därför ifrågasättas om lagstiftningen om bötesförvandling tillämpas som den var tänkt.

  • Ny påföljd efter tidigare dom

    Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla och förtydliga de regler som gäller för hur domstolen ska bestämma påföljd när en tilltalad döms för ytterligare brott som begåtts innan en tidigare påföljd helt har verkställts eller annars upphört.

  • Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

  • Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

Laddar...