Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det i inkomstskattelagen förtydligas att allmännyttiga ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta begagnade varor som utnyttjas som finansieringskälla för det ideella arbetet och som främjar återanvändning och återvinning är skattefri. Undantaget från skatteplikt gäller om föreningen eller trossamfundet i övrigt uppfyller de krav som ställs för inskränkt skattskyldighet. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Pressmeddelande: Förslag om skattefri secondhandförsäljning till Lagrådet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition