Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ökad beskattning av företag i finanssektorn och vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas tre förslag.

För det första föreslås att det införs ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder. Det gäller efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av regelverket för kapitaltäckning. Förslaget träffar företag i finanssektorn.

För det andra föreslås att tidpunkten för värdeöverföring vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag fastställs.

För det tredje föreslås att den s.k. ventilen i reglerna om begränsning av underskottsavdrag vid vissa ägarförändringar ges en ny utformning.

Förslagen föranleder ändringar i inkomstskattelagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan