Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Publicerad

I lagrådsremissen behandlas flera olika frågor på försäkrings- och tjänstepensionsområdena. Frågorna rör i huvudsak pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

Ladda ner:

De lagändringar som föreslås i remissen föranleds huvudsakligen av
genomförandet i svensk rätt av andra tjänstepensionsdirektivet. Det direktivet genomfördes i övrigt genom lagen om tjänstepensionsföretag och andra lagändringar som trädde i kraft den 15 december 2019. Genom de nu föreslagna lagändringarna förtydligas och kompletteras det genomförandet på några punkter.

Riksdagen gjorde vissa tillkännagivanden i samband med sin behandling av regeringens förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag (bet. 2019/20:FiU12 punkterna 1–4, rskr. 2019/20:27). Förslagen i denna lagrådsremiss är inte föranledda av de tillkännagivandena. Förslag och överväganden med anledning av tillkännagivandena kommer att behandlas i ett annat lagstiftningsärende.

I lagrådsremissen föreslås också vissa ändringar i försäkringsrörelselagen som delvis är föranledda av Solvens II-direktivet. Det direktivet är i svensk rätt genomfört huvudsakligen i försäkringsrörelselagen (se prop. 2015/16:9). Genom de föreslagna lagändringarna kompletteras och förtydligas genomförandet på några punkter. Därutöver förtydligas och justeras den associationsrättsliga regleringen i försäkringsrörelselagen i några avseenden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

    I promemorian behandlas flera olika frågor på försäkrings- och pensionsområdena och innehåller förslag till ändringar i flera olika lagar, bl.a. försäkringsrörelselagen och lagen om tjänstepensionsföretag.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

    I lagrådsremissen behandlas flera olika frågor på försäkrings- och tjänstepensionsområdena. Frågorna rör i huvudsak pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

Proposition (1 st)

  • Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

    I propositionen behandlas flera olika frågor på försäkrings- och tjänstepensionsområdena. Frågorna rör i huvudsak pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

Riksdagsbeslut

Laddar...