Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

Publicerad

Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora konsekvenser för den som drabbas. Regeringen anser därför att det finns ett behov av att förstärka skyddet mot brott men även allvarliga trakasserier som äger rum där. Vidare bör den kränkning som det innebär att bli bestulen i sin bostad eller ett annat liknande boende beaktas i större utsträckning än i dag. Även stölder och hälerier som begås systematiskt utgör ett stort problem och det finns därför anledning att ytterligare markera allvaret i sådana gärningar.

Ladda ner:

För att förstärka skyddet mot tillgreppsbrott och vissa andra brott lämnar regeringen sammanfattningsvis följande förslag till lagändringar:

 • En ny lag om tillträdesförbud till butik. Lagen innebär att en person kan förbjudas att få tillträde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
 • En ny straffbestämmelse om inbrottsstöld. Brottet omfattar stöld som har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende. Straffet är fängelse i lägst ett och högst sex år.
 • En ny kvalifikationsgrund i straffbestämmelserna om grov stöld och grovt häleri. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.
 • Kriminalisering av försök, förberedelse och stämpling till häleri.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

 • Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

  Alla ska kunna känna sig trygga på allmänna platser. På vissa badanläggningar och bibliotek finns dock problem med bland annat brottslighet, som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som besökares möjligheter att ta del av verksamheten på ett tryggt och ostört sätt. Regeringen föreslår därför att det införs en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till dessa platser.

 • Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

  Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora konsekvenser för den som drabbas. Regeringen anser därför att det finns ett behov av att förstärka skyddet mot brott men även allvarliga trakasserier som äger rum där. Vidare bör den kränkning som det innebär att bli bestulen i sin bostad eller ett annat liknande boende beaktas i större utsträckning än i dag. Även stölder och hälerier som begås systematiskt utgör ett stort problem och det finns därför anledning att ytterligare markera allvaret i sådana gärningar.

Proposition (2 st)

 • Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

  Alla ska kunna känna sig trygga på allmänna platser. På vissa bad­anlägg­ningar och bibliotek finns dock problem med bl.a. brotts­lighet, som påverkar såväl perso­nalens arbets­miljö som besökares möjlig­heter att ta del av verk­sam­heten på ett tryggt och ostört sätt.

 • Tillträdesförbud till butik och förstärkt straff­rättsligt skydd mot tillgrepps­brottslighet

  Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora kon­sekvenser för den som drabbas. Regeringen anser därför att det finns ett behov av att för­stärka skyddet mot brott men även allvarliga trakas­serier som äger rum där. Vidare bör den kränk­ning som det innebär att bli bestulen i sin bostad eller ett annat liknande boende beaktas i större utsträck­ning än i dag. Även stölder och hälerier som begås syste­matiskt utgör ett stort problem och det finns därför anled­ning att ytter­ligare markera allvaret i sådana gärningar.

Svensk författningssamling (11 st)