Remiss Ds 2019:1 Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott Diarienummer: Ju2019/00209/L5

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar inkommit till Justitiedepartementet för remitterad promemoria Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 7 juni 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.