Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott Ds 2019:1

Publicerad

I denna promemoria övervägs vissa straffrättsliga åtgärder som syftar till att motverka tillgreppsbrott och vissa andra brott.

Ladda ner:

Utredaren har haft i uppdrag att överväga på vilket sätt systematiska inslag i stöld- och häleribrottslighet kan beaktas ytterligare, hur integritetskränkningen vid tillgrepp efter inbrott i bostäder kan beaktas ytterligare, om försök och förberedelse till häleri av normalgraden bör kriminaliseras samt om det bör införas en möjlighet att vid straffansvar stänga ute personer från butiker, simhallar och andra liknande platser dit allmänheten har tillträde. Oavsett vilka bedömningar överväganden leder fram har utredaren getts i uppdrag att lämna vissa författningsförslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

 • Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

  Alla ska kunna känna sig trygga på allmänna platser. På vissa badanläggningar och bibliotek finns dock problem med bland annat brottslighet, som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som besökares möjligheter att ta del av verksamheten på ett tryggt och ostört sätt. Regeringen föreslår därför att det införs en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till dessa platser.

 • Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

  Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora konsekvenser för den som drabbas. Regeringen anser därför att det finns ett behov av att förstärka skyddet mot brott men även allvarliga trakasserier som äger rum där. Vidare bör den kränkning som det innebär att bli bestulen i sin bostad eller ett annat liknande boende beaktas i större utsträckning än i dag. Även stölder och hälerier som begås systematiskt utgör ett stort problem och det finns därför anledning att ytterligare markera allvaret i sådana gärningar.

Proposition (2 st)

 • Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

  Alla ska kunna känna sig trygga på allmänna platser. På vissa bad­anlägg­ningar och bibliotek finns dock problem med bl.a. brotts­lighet, som påverkar såväl perso­nalens arbets­miljö som besökares möjlig­heter att ta del av verk­sam­heten på ett tryggt och ostört sätt.

 • Tillträdesförbud till butik och förstärkt straff­rättsligt skydd mot tillgrepps­brottslighet

  Stölder och andra brott som begås i butiker kan få stora kon­sekvenser för den som drabbas. Regeringen anser därför att det finns ett behov av att för­stärka skyddet mot brott men även allvarliga trakas­serier som äger rum där. Vidare bör den kränk­ning som det innebär att bli bestulen i sin bostad eller ett annat liknande boende beaktas i större utsträck­ning än i dag. Även stölder och hälerier som begås syste­matiskt utgör ett stort problem och det finns därför anled­ning att ytter­ligare markera allvaret i sådana gärningar.

Svensk författningssamling (11 st)