Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungs­länder

Publicerad

EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrations­verkets möjlig­heter att kunna bedöma en asyl­ansökan som uppen­bart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedel­bar verk­ställighet. För att ge Migrations­verket mot­svarande möjlig­heter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asyl­procedur­direk­tivets regler om säkra ursprungs­länder genomförs i svensk rätt.

Ladda ner:

Förslagen innebär att Migrations­verket ska kunna anse en asyl­ansökan som uppen­bart ogrundad om sökanden kommer från ett land som tagits upp på en förteck­ning över säkra ursprungs­länder. Detta gäller dock endast om sökanden inte har lagt fram några allvar­liga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert ursprungs­land för honom eller henne. Om det även är uppen­bart att uppehålls­tillstånd inte ska beviljas på någon annan grund, ska Migra­tions­verket få besluta om avvisning med omedelbar verk­ställighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungs­länder

    EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrations­verkets möjlig­heter att kunna bedöma en asyl­ansökan som uppen­bart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedel­bar verk­ställighet. För att ge Migrations­verket mot­svarande möjlig­heter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asyl­procedur­direk­tivets regler om säkra ursprungs­länder genomförs i svensk rätt.

Proposition (1 st)

  • Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

    EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. För att ge Migrationsverket motsvarande möjligheter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer genomförs i svensk rätt.