Proposition från Justitiedepartementet

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Prop. 2020/21:71

Publicerad

EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. För att ge Migrationsverket motsvarande möjligheter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer genomförs i svensk rätt.

Ladda ner:

Förslagen innebär att Migrationsverket ska kunna anse en asylansökan som uppenbart ogrundad om sökanden kommer från ett  and som tagits upp på en förteckning över säkra ursprungsländer. Detta gäller dock endast om sökanden inte har lagt fram några allvarliga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert ursprungsland för honom eller henne. Om det även är uppenbart att uppehållstillstånd inte ska beviljas på någon annan grund, ska Migrationsverket få besluta om avvisning med omedelbar verkställighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungs­länder

    EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrations­verkets möjlig­heter att kunna bedöma en asyl­ansökan som uppen­bart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedel­bar verk­ställighet. För att ge Migrations­verket mot­svarande möjlig­heter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asyl­procedur­direk­tivets regler om säkra ursprungs­länder genomförs i svensk rätt.

Proposition (1 st)

  • Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

    EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. För att ge Migrationsverket motsvarande möjligheter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer genomförs i svensk rätt.