Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer Ds 2020:2

Publicerad

I promemorian föreslås författningsändringar för att genomföra det omarbetade asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer.

Ladda ner:

Förslagen föranleds av EU-domstolens dom i mål C-404/17, A mot Migrationsverket. I avgörandet uttalar EU-domstolen att direktivet inte medger att en ansökan om internationellt skydd anses som uppenbart ogrundad i ett fall där det av landinformationen framgår att sökanden kan ges ett godtagbart skydd i ursprungslandet och där sökanden har lämnat uppgifter som inte är tillräckliga för att internationellt skydd ska beviljas, när den medlemsstat i vilken ansökan lämnas in inte har antagit några bestämmelser för att genomföra begreppet säkert ursprungsland.

Förslaget innebär att Migrationsverket ska kunna anse en ansökan som uppenbart ogrundad och besluta om avvisning med omedelbar verkställighet när sökanden kommer från ett land som finns upptaget på en förteckning över säkra ursprungsländer. Ett sådant beslut får dock endast fattas om landet även efter en individuell prövning av sökandens skäl kan betraktas som säkert för honom eller henne. Det föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att upprätta förteckningen. Enligt förslaget är Migrationsverket bäst lämpat att bemyndigas med den uppgiften.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungs­länder

    EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrations­verkets möjlig­heter att kunna bedöma en asyl­ansökan som uppen­bart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedel­bar verk­ställighet. För att ge Migrations­verket mot­svarande möjlig­heter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asyl­procedur­direk­tivets regler om säkra ursprungs­länder genomförs i svensk rätt.

Proposition (1 st)

  • Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

    EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. För att ge Migrationsverket motsvarande möjligheter som tidigare föreslår regeringen att det omarbetade asylprocedurdirektivets regler om säkra ursprungsländer genomförs i svensk rätt.