Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik

Publicerad

Regeringen föreslår följd­ändringar i fyra lagar om inter­natio­nellt samarbete. Ändringarna görs med anled­ning av dels de nya reglerna om skydds­till­syn som föreslås i propo­sitionen Utökade kontroll- och stöd­möjlig­heter avse­ende skydds­till­syns­dömda (prop. 2020/21:85), dels den nya lagen (2021:34) om till­trädes­förbud till butik.

Ladda ner:

Lag­ändring­arna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...