Remiss av promemorian Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud Diarienummer: Ju2020/04700

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för promemorian Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 februari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.