Proposition från Justitiedepartementet

Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik Prop. 2020/21:142

Publicerad

I propositionen föreslås följd­ändringar i fyra lagar om inter­natio­nellt sam­arbete.

Ladda ner:

Ändringarna görs med anledning av dels de nya reglerna om skydds­tillsyn som föreslås i proposi­tionen Utökade kontroll- och stöd­möjlig­heter avse­ende skydds­till­syns­dömda (prop. 2020/21:85), dels den nya lagen (2021:34) om till­trädes­förbud till butik.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)