Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

Publicerad

Regeringen föreslår att varu­märkes­lagens bestäm­melser om skade­stånd och andra sanktioner ska kunna tillämpas i samband med intrång i geo­grafiska beteck­ningar och ursprungs­beteck­ningar som skyddas inom EU genom unionens tillträde till Genève­akten. Detsamma ska gälla geografiska beteck­ningar som skyddas av frihandels­avtalen med Singapore och Vietnam.

Ladda ner:

Förslagen innebär ett stärkt skydd för sådana beteck­ningar som skyddas av Genève­akten och frihandels­avtalen. Det blir bland annat möjligt att vid vite förbjuda använd­ningen av en beteck­ning. Den som har lidit skada till följd av en otillåten använd­ning av en beteck­ning ska också kunna få ersätt­ning för skadan.

Regeringen föreslår också ändringar i varu­märkes­lagen och lagen om före­tags­namn när det gäller bestäm­melserna om hinder mot registrering av varu­märken och före­tags­namn i de fall sökan­den är i ond tro. Ändringarna innebär att reglerna förtyd­ligas med hänsyn till ny rättspraxis från EU-domstolen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)