Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål

Publicerad

Våldet från kriminella har förändrats på ett oroväckande sätt de senaste åren. En del i utvecklingen är att antalet skjutningar och sprängningar har ökat, framför allt som en följd av konflikter mellan olika grupperingar.

Ladda ner:

För att polisen ska få bättre möjligheter att förhindra att vapen och andra farliga föremål används vid våldsbrott föreslår regeringen lagändringar som ger polisen en ny befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter sådana föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål

    Utredningens uppdrag har bestått i att se över polisens utrymme för husrannsakan utanför förundersökning och att lämna förslag som förbättrar polisens möjligheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet med uppdraget har varit att ge polisen bättre redskap i arbetet mot skjutningar och annan allvarlig brottslighet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)