Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Publicerad

Brottsligheten behöver mot­verkas med såväl effektiv brotts­bekämp­ning som före­byggande åtgärder. I sam­hällets samlade brotts­före­byggande arbete har kom­munerna en särskilt viktig roll.

Ladda ner:

För att säkerställa att kom­munerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskaps­baserat sätt före­slår regeringen att kom­munernas ansvar för brotts­före­byggande arbete regleras i lag. Enligt den nya lagen ska kom­munerna ta fram en läges­bild över brotts­ligheten och utifrån denna ta ställ­ning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärds­plan. Kom­munerna ska också ta visst ansvar för sam­ordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet och inrätta en sam­ordnings­funktion.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kommuner mot brott

    Betänkande av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

    Brottsligheten behöver mot­verkas med såväl effektiv brotts­bekämp­ning som före­byggande åtgärder. I sam­hällets samlade brotts­före­byggande arbete har kom­munerna en särskilt viktig roll.

Proposition (1 st)

  • Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

    Brottsligheten behöver motverkas med såväl effektiv brottsbekämpning som förebyggande åtgärder. I samhällets samlade brottsförebyggande arbete har kommunerna en särskilt viktig roll. För att säkerställa att kommunerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt föreslår regeringen att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete regleras i lag.

Laddar...