Remiss av SOU 2021:49 Kommuner mot brott Diarienummer: Ju2021/02425

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 2 november 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.