Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden Diarienummer: Ju2022/01000, Ju2021/02425 (delvis), Ju2021/04340, Ju2018/02491

Publicerad

Brotts­före­byggande rådet (Brå) får i uppdrag att utveckla stödet till kom­muner med utsatta områden. Tillsam­mans med relevanta aktörer ska Brå ge ett behovs­anpassat och praktik­nära stöd i syfte att utveckla ett syste­matiskt och kunskaps­baserat brotts­före­byggande arbete lokalt.

Ladda ner:

För upp­dragets genom­förande får Brå använda 3 miljoner kronor för 2022 från anslag 1:14 Bidrag till lokalt brotts­före­byggande arbete. Regeringen beräknar 3 miljoner kronor för uppdragets genom­förande för 2023.

Upp­draget ska genom­föras i sam­verkan med rele­vanta aktörer och myndig­heter, till exempel Polis­myndig­heten, läns­styrelser, Myndig­heten för familje­rätt och föräldra­skaps­stöd och Social­styrelsen.

Upp­draget ska redo­visas senast den 10 juni 2024 till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet). Rapporten ska inne­hålla en beskriv­ning av upp­dragets genom­förande samt en analys och bedöm­ning av utfallet och av hur de brotts­före­byggande insatserna kan fortsätta utvecklas. Myndig­heten ska även redo­visa vilka åtgärder som vidtagits för att erfaren­heterna från arbetet ska kunna till­varatas av andra kom­muner och områden.