Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brå att genomföra förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna för brottsförebyggande arbete Diarienummer: Ju2021/04249, Ju2021/02425 (delvis)

Publicerad

Brotts­före­byggande rådet (Brå) får i uppdrag att genom­föra förbere­dande åtgärder avseende förslaget från Utred­ningen om kommu­nernas brotts­före­byggande ansvar om att införa en ny lag som ger kommu­nerna ett ansvar för att arbeta brotts­före­byggande (Kommuner mot brott, SOU 2021:49).

Ladda ner:

Brå ska göra en över­gripande bedöm­ning av kommu­nernas behov av stöd i förhål­lande till den före­slagna lagens krav. Brå ska utifrån de identi­fierade behoven över­gripande föreslå hur myndig­hetens stöd till kom­munerna kan utveck­las och hur upp­följ­ningen av kommu­nernas brotts­före­byggande arbete kan utformas för att även omfatta tillämp­ningen av den före­slagna lagen. Denna del av upp­draget, inklusive en kostnads­beräkning som även inne­håller en analys av vilka upp­gifter som kan göras inom den befintliga verk­sam­heten, ska redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 15 mars 2022.

Brå ges även i uppdrag att närmare beskriva hur Brås stöd­insatser och upp­följ­ning kan genom­föras inför ett införande av den före­slagna lagen. Vid behov ska Brå även föreslå vilket stöd andra myndig­heter kan ge till kommu­nerna inom sina ansvars­områden och befintlig kapa­citet. Denna del av uppdraget ska slut­redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 30 september 2022.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med läns­styrel­serna. Synpunkter ska även inhämtas från Sveriges Kommuner och Regioner, Polis­myndig­heten, Social­styrelsen, Statens skolverk, ett urval av kommuner med olika förut­sätt­ningar och andra relevanta aktörer.