Remiss av Ds 2020:23 En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål Diarienummer: Ju2020/03934

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 2020:23). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 januari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.