Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Modernare regler för användningen av tvångsmedel

Publicerad

Användningen av tvångsmedel, som beslag och husrannsakan, är ofta en förutsättning för en effektiv brottsutredning. Teknikutvecklingen har bidragit till att brottsligheten har förändrats och i vissa avseenden blivit svårare att utreda och lagföra. Regleringen av tvångsmedelsanvändningen behöver därför moderniseras. Dessutom behöver rättssäkerheten i vissa fall stärkas, bland annat genom en reglering av de förfaranden som i dag är oreglerade och genom en ökad rätt till domstolsprövning.

Ladda ner:

Regeringen föreslår därför ett antal lagändringar som bland annat handlar om

 • ett nytt tvångsmedel, genomsökning på distans, som kan säkra tillgång till elektroniska handlingar, till exempel i externa servrar eller i molntjänster,
 • ett avskaffat förbud mot att beslagta meddelanden mellan den misstänkte och en närstående,
 • en möjlighet att i vissa fall dröja med en underrättelse om att ett tvångsmedel har använts,
 • en skyldighet för en enskild att i vissa fall medverka till biometrisk autentisering, till exempel med hjälp av sitt fingeravtryck, för att öppna en mobiltelefon eller liknande,
 • en möjlighet att förelägga enskilda att tillhandahålla handlingar på ett tidigare stadium i förundersökningen, och
 • en reglering av möjligheterna att kopiera handlingar och en rätt till domstolsprövning när en kopia förvaras hos en myndighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Modernare regler för användningen av tvångsmedel

  Användningen av tvångsmedel, som beslag och husrannsakan, är ofta en förutsättning för en effektiv brottsutredning. Teknikutvecklingen har bidragit till att brottsligheten har förändrats och i vissa avseenden blivit svårare att utreda och lagföra. Regleringen av tvångsmedelsanvändningen behöver därför moderniseras. Dessutom behöver rättssäkerheten i vissa fall stärkas, bland annat genom en reglering av de förfaranden som i dag är oreglerade och genom en ökad rätt till domstolsprövning.

Proposition (1 st)

 • Modernare regler för användningen av tvångsmedel

  Användningen av tvångsmedel, som beslag och husrannsakan, är ofta en förutsättning för en effektiv brottsutredning. Teknikutvecklingen har bidragit till att brottsligheten har förändrats och i vissa avseenden blivit svårare att utreda och lagföra. Regleringen av tvångsmedelsanvändningen behöver därför moderniseras. Dessutom behöver rättssäkerheten i vissa fall stärkas, bland annat genom en reglering av de förfaranden som i dag är oreglerade och genom en ökad rätt till domstolsprövning.

Svensk författningssamling (16 st)