Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Skolans arbete med trygghet och studiero

Publicerad

I denna lagrådsremiss föreslås ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till ökad trygghet och studiero i skolan och i förlängningen högre kunskapsresultat.

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås bland annat följande:

 • Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero tydliggörs och begreppet studiero definieras. 
 • Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs genom bland annat krav på att de bakomliggande orsakerna till uppföljningens resultat ska analyseras och att insatser för att utveckla utbildningen ska ske utifrån denna analys. 
 • All personal ska få vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Det ska uttryckligen anges att dessa åtgärder innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. 
 • Det ska bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten. 
 • Mobiltelefoner ska vid undervisning i regel endast få användas efter lärarens instruktion och möjligheterna att omhänderta sådana samt ha mobilfria skoldagar ska öka. 
 • Vid tillsyn ska ett föreläggande ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta och Statens skolinspektion ska vara part i domstol vid överklagande av myndighetens beslut i fler fall än i dag. 
 • Kraven på huvudmannens klagomålshantering ska skärpas och Skolinspektionen ska som huvudregel inte kunna inleda tillsyn som rör ett enskilt barn eller enskild elev om inte huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först. 
 • Ordningsreglerna ska tydliggöras och hur dessa följs ska regelbundet följas upp under medverkan av eleverna.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Nationell plan för trygghet och studiero

  För att stärka arbetet med trygghet i utbildningen och studiero i undervisningen presenteras i denna promemoria en nationell plan för trygghet och studiero.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Skolans arbete med trygghet och studiero

  I denna lagrådsremiss föreslås ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till ökad trygghet och studiero i skolan och i förlängningen högre kunskapsresultat.

Proposition (1 st)

 • Skolans arbete med trygghet och studiero

  Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till ökad trygghet och studiero i skolan och i förlängningen högre kunskapsresultat.

Laddar...