Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

Publicerad

Regeringen föreslår att det införs ett oberoende tvistlösningsförfarande för tvister om de årliga hyresändringarna mellan de kollektivt förhandlande parterna på hyresmarknaden.

Ladda ner:

Om parterna inte kommer överens om den årliga hyres­­­ändringen, ska hyresnämnden på en parts begäran utse en särskild skiljeman att avgöra tvisten. Parterna ska som utgångspunkt vara skyldiga att ingå en förhandlingsöverenskommelse i enlighet med skiljemannens avgörande. Tvistlösningen förutsätter att parterna har avtalat om att använda sig av förfarandet.

Syftet med förslaget är att tvister om de årliga hyresändringarna ska kunna avgöras snabbt och enkelt och att de kollektiva förhandlingarna ska kunna bedrivas mer effektivt. Förslaget minskar också risken för hyres­tvister mellan hyresvärdar och enskilda hyresgäster och retroaktiva hyreshöjningar för hyresgästerna.

För att ytterligare effektivisera hyresförhandlingarna föreslås också skärpta regler för hur förhandlingarna ska bedrivas. Det införs en skadeståndsskyldighet för en part som inte inställer sig till ett förhandlingssammanträde inom viss tid. Det föreslås vidare att det skadestånd som en part ska ha rätt till om motparten bryter mot sin förhandlingsskyldighet ska uppgå till minst ett i lag angivet belopp.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

    Utredaren har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som effektivi­serar de kollektiva hyres­förhand­lingarna för bostads­lägenheter. I upp­draget har ingått att lämna förslag på ett oberoende skilje­förfarande för de årliga hyres­förhand­lingarna om justering av hyres­nivån. Uppdraget inne­bär att det skilje­förfarande som före­slås ska base­ras på ett sär­skilt avtal mellan de förhand­lande parterna.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)