Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister Ds 2021:23

Publicerad

Utredaren har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som effektivi­serar de kollektiva hyres­förhand­lingarna för bostads­lägenheter. I upp­draget har ingått att lämna förslag på ett oberoende skilje­förfarande för de årliga hyres­förhand­lingarna om justering av hyres­nivån. Uppdraget inne­bär att det skilje­förfarande som före­slås ska base­ras på ett sär­skilt avtal mellan de förhand­lande parterna.

Ladda ner:

I uppdraget har inte ingått att lämna förslag på någon materiell regel om hur de årliga ändringarna av hyrorna ska bestäm­mas.

Uppdraget har också omfattat att utreda och föreslå lämpliga tids­frister för hyres­förhand­lingarna och ekono­miska sank­tioner om en tidsfrist inte följs.

Utredaren har genom­fört upp­draget i nära dialog med de tre stora organisa­tionerna på bostads­­hyres­mark­naden, dvs. Hyres­gäst­för­eningen Riks­förbundet, Sveriges Allmän­nytta och Fastighets­ägarna Sverige. Samtliga dessa organisa­tioner har ansett att det bör finnas ett oberoende tvist­lösnings­förfarande för tvister som gäller de årliga hyres­förhand­lingarna. Organisa­tionerna har olika upp­fatt­ningar om hur tvist­lösnings­förfarandet bör vara utformat. Utredaren har vid utform­ningen av förslagen utgått från de ramar som direk­tiven för upp­draget innebär. Utredaren har strävat efter att lämna ett förslag som utgör en rimlig avväg­ning mellan de syn­punkter som organisa­­tionerna har fört fram.

I det följande samman­fattas de viktigaste bedöm­ningarna och förslagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

    Utredaren har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som effektivi­serar de kollektiva hyres­förhand­lingarna för bostads­lägenheter. I upp­draget har ingått att lämna förslag på ett oberoende skilje­förfarande för de årliga hyres­förhand­lingarna om justering av hyres­nivån. Uppdraget inne­bär att det skilje­förfarande som före­slås ska base­ras på ett sär­skilt avtal mellan de förhand­lande parterna.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...