Remiss av Ds 2021:23 Ett oberoende tvist­lösnings­förfarande för kollektiva hyres­tvister Diarienummer: Ju2021/02739

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remitterat prome­morian Ett oberoende tvist­lösnings­förfarande för kollek­tiva hyres­tvister, Ds 2021:23.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departementet senast den 15 oktober 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.