Proposition från Utbildningsdepartementet

Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering Prop. 1999/2000:81

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att tre nya forskningsråd inrättas. Dels ett Vetenskapsråd, dels två områdesinriktade forskningsråd - ett råd för sociala frågor och arbetsliv samt ett råd för miljö, lantbruk och samhällsplanering. Dessutom inrättas en ny myndighet för finansiering av forskning och utvecklingsarbete till stöd för innovationssystemet och en hållbar utveckling och tillväxt. En ny myndighet för forskning och utveckling inrättas och ges ansvar för behovsstyrd forskning och utvecklingsarbete till stöd för innovationssystemet, en hållbar utveckling och frågor om tillväxt. I syfte att stärka dialogen och samverkan mellan forskare, forskningsfinansiärer, allmänheten, det offentliga samhället m fl inrättas ett Forskningsforum. Forskningsforum ska kunna lyfta övergripande forskningsfrågor av betydelse för både forskningens och samhällets behov till diskussion och debatt.