Proposition från Försvarsdepartementet

Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Prop. 1999/2000:97

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen är en uppföljning av det inriktningsbeslut som riksdagen fattade våren 1999 (prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar, bet. 1998/99:FöU5, rskr. 1998/99:224, bet. 1998/99:UFöU1, rskr. 1998/99:222) och kompletterar det förslag till förändringar av det militära försvaret som regeringen förelade riksdagen hösten 1999 (prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret).