Proposition från Socialdepartementet

Märkningsdirektivet om tobaksvaror Prop. 2001/02:162

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen(1993:581) vilka har till syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (EGT L 194, 18.7.2001, s. 26, Celex 32001L0037) märkningsdirektivet. Ändringen i tobakslagen (1993:581) vad gäller gränsvärden vid export av cigaretter föreslås träda i kraft den 1 januari 2005. Förbudet mot användning av vissa texter och märken på tobaksförpackningar föreslås träda i kraft den 30 september 2003. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 30 september 2002. Dock får cigaretter som inte uppfyller märkningsdirektivets bestämmelser fortsätta att säljas till och med den 30 september 2003 och andra tobaksvaror till och med den 30 september 2004.