Proposition från Justitiedepartementet

Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m. Prop. 2004/05:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen behandlas en rad frågor som rör beslut om framför allt ersättning av allmänna medel till offentliga försvarare, målsägandebiträden, offentliga biträden och rättshjälpsbiträden (rättsliga biträden). Det övergripande målet med de förslag som lämnas i propositionen är att förbättra det statliga ersättningssystemet så att det blir mer effektivt och tillförlitligt. Bland annat föreslås att kontrollinsatserna koncentreras till de mål och ärenden som är mest kostnadskrävande. En förutsättning för en förbättrad kontroll av de ersättningar som betalas av allmänna medel är att statens kontrollmöjligheter utnyttjas på ett bättre sätt än vad som sker i dag. I syfte att åstadkomma detta föreslås att rätten att överklaga beslut som fattas av domstolar och andra myndigheter angående bl.a. ersättning av allmänna medel till rättsliga biträden (den s.k. talerätten) flyttas från Domstolsverket till Justitiekanslern. Det föreslås även att Justitiekanslern ska kunna överklaga beslut om ersättning m.m. i större utsträckning än Domstolsverket kan i dag. I propositionen föreslås vidare ändrade regler om kostnadsansvaret för den tilltalades offentliga försvar i vissa mål där en målsägande väckt enskilt åtal. Propositionen behandlar slutligen den utvärdering av rättshjälpslagen som Domstolsverket gjort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2005.