Proposition från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. Prop. 2004/05:135

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att brottsbalkens bestämmelser om förverkande av utbyte och hjälpmedel ska vara tillämpliga på alla brott enligt andra lagar eller författningar för vilka det är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Undantag görs dock för utbyte av brott enligt skattebrottslagen. Vidare föreslås att förverkandebestämmelser i vissa författningar med specialstraffrättsliga bestämmelser utvidgas. Vad gäller de immaterialrättsliga författningarna föreslås att det införs särskilda förverkandebestämmelser. Även brottsbalkens bestämmelser om förverkande av ersättning för kostnader i samband med brott föreslås bli tillämpliga på alla brott med mer än ett års fängelse i straffskalan. I propositionen föreslås också att egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott ska kunna förverkas, om brottet har fullbordats eller förfarandet utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I propositionen föreslås vidare att egendom som har trätt i stället för utbyte, avkastning av utbyte och avkastning av det som trätt i stället för utbyte ska kunna förverkas. Förslagen syftar bland annat till att uppfylla åtaganden inom Europeiska unionen att utvidga möjligheterna att förverka hjälpmedel och vinning vid brott. Slutligen föreslås att polisman i vissa fall ska få besluta om att förstöra beslagtagen alkohol. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.