Proposition från Justitiedepartementet

Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Prop. 2004/05:178

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås regler om ett nytt slag av aktiebolag - aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Grundläggande för ett bolag av det föreslagna slaget ska vara att verksamheten drivs i ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst. De regler som föreslås syftar till att säkerställa att bolagets vinst huvudsakligen stannar kvar i bolaget. Reglerna föreslås tas in i ett särskilt kapitel i aktiebolagslagen. Förslaget innebär i huvudsak följande: - Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ska vara ett särskilt slag av privat aktiebolag. - I ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ska endast en begränsad vinstutdelning få ske. Under perioden från en årsstämma till nästföljande årsstämma ska vinstutdelning och annan värdeöverföring inte få överstiga ett belopp, motsvarande räntan - beräknad som statslåneräntan med tillägg av en procentenhet - på det kapital som aktieägare har tillskjutit till bolaget som betalning för aktier. Inte heller överföringar inom en koncern ska, som huvudregel, få överstiga gränsen för tillåtna värdeöverföringar. - Vid bolagets likvidation ska, efter det att alla bolagets kända skulder har betalats, aktieägarna tilldelas ett belopp som motsvarar det kapital som har tillskjutits till bolaget som betalning för aktier jämte den vinstutdelning som får ske. Vad som därefter återstår ska tillfalla det eller de andra aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning som det likviderade bolaget har pekat ut i sin bolagsordning eller Allmänna arvsfonden. - Vid revision av ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ska revisorn särskilt kontrollera att reglerna om värdeöverföringar och överföringar inom en koncern inte har överträtts. - Allmän domstol ska besluta om tvångslikvidation om ett bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning har gjort en olaglig värdeöverföring eller en annan olaglig överföring inom en koncern. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.