Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Prop. 2005/06:124

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att göra skuldsaneringsförfarandet enklare och mer effektivt. Förslaget innebär bl.a. att skuldsaneringsförfarandet koncentreras till kronofogdemyndigheten. Myndigheten ska som första instans pröva en ansökan om skuldsanering och kunna fatta beslut i ärendet även om en eller flera borgenärer motsätter sig en skuldsanering. Kronofogdemyndigheten ska även pröva ärenden om upphävande eller ändring av ett skuldsaneringsbeslut. Den enskilde ska ha möjlighet att överklaga kronofogdemyndighetens beslut till tingsrätten. Kommunen ska fortfarande ha en skyldighet att ge råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Det klargörs också att det inom ramen för denna skyldighet även ingår att lämna råd och anvisningar under skuldsaneringsförfarandet och därefter. Konsumentverket ges ett ansvar för att stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som kommunerna ska svara för. En annan nyhet är att den gäldenär som vill ansöka om skuldsanering inte längre ska behöva göra ett eget försök att träffa en frivillig överenskommelse med sina borgenärer innan han eller hon ansöker om skuldsanering. I propositionen föreslår regeringen även ett förtydligande av under vilka förutsättningar Skatteverket ska få medge dispens för återköp av en pensionsförsäkring eller avslutande av ett pensionssparkonto genom en utbetalning i förtid i syfte att göra sådana tillgångar tillgängliga för borgenärerna. Förslagen genomförs i huvudsak i en ny skuldsaneringslag som ska ersätta den nuvarande skuldsaneringslagen från 1994. Den nya lagen och de övriga lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2007.
Laddar...