Hoppa till huvudinnehåll

Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m. Prop. 2005/06:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en rätt för elproducenter att få ursprungsgarantier för el som framställts med användning av högeffektiv kraftvärme. Förslaget innebär ett genomförande av Europarlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG. Regleringen av ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel bör samordnas med gällande bestämmelser om ursprungsgarantier för förnybar el. Därför föreslås en ny gemensam lag om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. Propositionen innehåller också förslag om att anläggande och användande av ledningar för fjärrvärme inte längre skall kräva regeringens tillstånd enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.
Laddar...