Proposition från Finansdepartementet

Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, m.m. Prop. 2005/06:196

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i propositionen att inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag ska kunna ske även när majoritetsaktieägaren är en annan fysisk eller juridisk person än ett svenskt försäkringsbolag. Minoritetsägarna ska i motsvarande situation ha rätt att få sina aktier inlösta. Förslagen innebär att inlösenbestämmelserna för försäkringsaktiebolag, som regleras i försäkringsrörelselagen, blir desamma som för aktiebolag enligt den nya aktiebolagslagen. Genom de föreslagna ändringarna tillgodoses också bestämmelserna om inlösen i EG-direktivet om uppköpserbjudanden i fråga om försäkringsaktiebolag. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. Riksdagen beslutade att säga ja till förslagen den 19 maj 2006.