Proposition från Justitiedepartementet

Skadestånd och bodelning Prop. 2006/07:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Äktenskapsbalkens nuvarande regler om bodelning kan ge otillfredsställande resultat framför allt när en make har fått t.ex. brottsskadeersättning på grund av den andre makens våld. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen i propositionen ändringar i reglerna. Enligt förslaget ska en make som fått ersättning för personskada och kränkning få ta undan ersättningen vid en bodelning. En make ska också kompenseras vid bodelningen om den andra maken genom brott skuldsatt sig eller minskat sitt giftorättsgods. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2007.