Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Europeiskt småmålsförfarande Prop. 2007/08:165

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog 2007 förordningen (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Genom förordningen införs ett förfarande som syftar till att förenkla och påskynda handläggningen samt sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister om mindre värden. En dom i ett europeiskt småmål ska erkännas och kunna verkställas i alla medlemsstater utan några mellanliggande förfaranden. Det europeiska småmålsförfarandet varken ersätter eller harmoniserar nationella rättegångsförfaranden utan utgör ett alternativ till dessa i gränsöverskridande tvister om mindre värden. Förordningen ska tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2009. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige men kräver vissa kompletterande bestämmelser i fråga om bland annat behörig domstol, vilka nationella regler som ska gälla när förordningen saknar reglering och vilka frister som ska gälla för vissa rättsmedel. I propositionen lämnas förslag på sådana kompletterande bestämmelser. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
Laddar...