Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt Prop. 2008/09:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. I propositionen finns förslag till ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut.