Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Sfi-bonus - försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska Prop. 2008/09:156

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus). Den föreslagna lagen syftar till att pröva i vilken utsträckning ekonomiska incitament för deltagare i sfi kan bidra till att de snabbare lär sig svenska och därmed förbättrar sina möjligheter att få ett arbete. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2009.

Den nya lagen om sfi-bonus föreslås omfatta högst femton kommuner och innehålla regler om sfi-bonus och kommunernas ansvar för att informera och besluta om samt betala ut sfi-bonus. Lagen föreslås även innehålla regler om överklagande. Vidare föreslås att erhållen sfi-bonus inte ska beaktas vid beräkningen av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Kommunerna bör få ersättning för utgiven sfi-bonus, inbetalda arbetsgivaravgifter och för administrationskostnader. Statens skolverk bör få i uppdrag att betala ut ersättning till kommunerna samt inrätta en informationsdatabas för att stödja kommunernas administration.

För att kunna jämföra effekterna på resultaten i sfi till följd av en prestationsbaserad bonus med andra insatser för att höja kvaliteten på undervisningen bör deltagande försöks- och jämförelsekommuner erbjudas ett särskilt bidrag för kvalitetshöjande åtgärder.

Särskilda medel bör avsättas för att följa upp och utvärdera försöksverksamheten med sfi-bonus. Erfarenheter från och utvärderingen av försöket kommer att beaktas i regeringens fortsatta arbete med en sfibonus.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)