En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat Prop. 2008/09:162

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen presenterar en sammanhållen klimat- och energipolitik i två propositioner. I propositionerna föreslås bland annat ett mål på 40 procent för Sveriges utsläppsminskningar av växthusgaser och ett samlat åtgärdsprogram för att uppnå målet. I propositionerna presenteras också tre handlingsplaner för en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och energieffektivisering.

I den klimatpolitiska propositionen anges målnivåer för utsläpp av växthusgaser och en samlad åtgärdsplan för att uppnå målen. Handlingsplanen för fossiloberoende fordonsflotta redovisas i den klimatpolitiska propositionen. I den energipolitiska propositionen lämnas förslag avseende energisektorn. Handlingsplanerna för energieffektivisering och förnybar energi redovisas i den energipolitiska propositionen.

Propositionen överlämnades till riksdagen den 17 mars 2009 och förväntas bli beslutade av riksdagen i juni 2009.