Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna Prop. 2008/09:223

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna

  • om utbyte av upplysningar avseende skatter,
  • om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, och
  • för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Det föreslås även att riksdagen antar lagar om dessa avtal.
Avtalet om utbyte av upplysningar avseende skatter utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för den andra partens myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap ger möjlighet till inkomstjustering i internprissättningsärenden. Avtalet syftar till att undanröja ekonomisk dubbelbeskattning då inkomst hos ett företag justerats i en av parterna på grund av att villkor som avviker från marknadsmässiga villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap.

Avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer rör beskattning av inkomst från enskild och offentlig tjänst, styrelsearvode, pension, inkomst för artister och sportutövare samt för studerande.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Laddar...