Proposition från Miljödepartementet

Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation Prop. 2009/10:224

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny ramlag - lag om geografisk miljöinformation - med de lagregler som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) i Sverige. Lagen syftar till att etablera en infrastruktur med ett sammanhängande system för tillgång till och utbyte av geografisk information som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation). Det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation som inrättas i Sverige ska vara en del av motsvarande informationssystem inom EU.

Myndigheter, kommuner och vissa enskilda organ som har geografisk miljöinformation ska medverka i systemet genom att elektroniskt göra informationen och tjänster som gör det möjligt att hantera informationen tillgängliga för allmänheten (informationsansvar) samt dela information med andra myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter som kan ha betydelse för miljön (samarbete).

Regeringen utser en myndighet som ska ansvara för att det svenska systemet är samordnat och hänger samman med det motsvarande system som finns inom Europeiska unionen. Propositionen innehåller också bestämmelser om möjligheter att begränsa tillgängliggörandet av geografisk miljöinformation på grund av till exempel sekretess och immateriella rättigheter samt om behandling av vissa personuppgifter i fastighetsregistret. Ändringar föreslås därför i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i lagen (2000:224) om fastighetsregister.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. En annan fråga som behandlas i propositionen är möjligheten att föra manuell registerkarta. Regeringen bedömer att reglerna som medger möjlighet att föra manuell registerkarta bör upphöra att gälla. Samtliga kommunala lantmäterimyndigheter bör övergå till att föra den i fastighetsregistret ingående digitala registerkartan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)