Proposition från Utbildningsdepartementet

Förbättrade villkor för studerande föräldrar Prop. 2011/12:42

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I syfte att förbättra villkoren för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit föreslås i propositionen att det i studiestödslagen tas in bestämmelser som upplyser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp och studiemedel vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Regeringen bedömer att en studerande som studerar med studiemedel och som är förälder bör ha rätt att behålla sina studiemedel under en viss tid när han eller hon helt avstår från studier i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. Studielån som avser sådan tid bör kunna skrivas av helt.

Vidare bedömer regeringen att Centrala studiestödsnämnden bör få meddela närmare föreskrifter om studerandes rätt till studiehjälp vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)