Proposition från Finansdepartementet

Förstärkta kapitaltäckningsregler Prop. 2013/14:228

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås två nya lagar och ändringar i bl.a. lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden.

Den föreslagna nya lagen om kapitalbuffertar innehåller bestämmelser som ålägger kreditinstitut och värdepappersbolag att ha olika slag av kapitalbuffertar och som möjliggör ingripande i det fall ett institut inte uppfyller ett kombinerat buffertkrav.

Den föreslagna nya lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag innehåller bestämmelser som kompletterar tillsynsförordningen och genomför delar av kapitaltäckningsdirektivet.

Övriga förslag till lagändringar avser i huvudsak nya krav på institutens bolagsstyrning, regler om ersättning, tillsyn, sanktioner och skydd för visselblåsare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2014.
________________________________________________________________________
Riksdagen fattade den 25 juni 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)