Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Förstärkta kapitaltäckningsregler SOU 2013:65

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kapitaltäckningsutredningen överlämnade den 16 september 2013 sitt betänkande ”Förstärkta kapitaltäckningsregler” till regeringen. De nya reglerna som beslutades om tidigare i år består dels av en EU-förordning som blir direkt gällande rätt den 1 januari 2014, dels ett EU-direktiv som ska föras in i svensk rätt. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till de svenska lagändringar som krävs för att genomföra direktivet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)