Proposition från Finansdepartementet

Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats Prop. 2014/15:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att Skatteverket, i stället för regeringen, blir ansvarig myndighet för tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats. Förslaget är ett led i att begränsa regeringens hantering av förvaltningsärenden i enskilda fall och medför inga ändringar i sak. I propositionen föreslås också att definitionen av tredje territorier i mervärdesskattelagen justeras. Dessutom föreslås att en ändring görs i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster mot bakgrund av att reglerna om gruppregistrering kvarstår. Samtliga föreslagna lagändringar ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)