Proposition från Finansdepartementet

Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA Prop. 2014/15:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagen för att genomföra de finansiella institutens skyldigheter att lämna uppgifter om identifierade konton till Skatteverket. Vidare föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet. Slutligen föreslås vissa följdändringar i inkomstskattelagen, offentlighets- och sekretesslagen och försäkringsrörelselagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.