Proposition från Näringsdepartementet

Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar Prop. 2015/16:64

Publicerad

I denna proposition lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG.

Ladda ner:

Direktivet innehåller regler om konstruktions- och tillverkningskrav för fritidsbåtar och vattenskotrar som syftar till att motverka att hälsa och säkerhet för personer, egendom eller miljö äventyras. Det innehåller vidare regler om hur det ska kontrolleras att tillverkare, importörer och andra aktörer på marknaden för fritidsbåtar lever upp till dessa krav. Genomförandet föreslås huvudsakligen ske genom att en ny lag om fritidsbåtar och vattenskotrar ska ersätta lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. I lagen föreslås också ett antal normgivningsbemyndiganden som ska göra det möjligt att genomföra de mer detaljerade delarna av direktivet genom bestämmelser i förordning eller myndighetsföreskrifter.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

    I denna lagrådsremiss lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG.

Proposition (1 st)

  • Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

    I denna proposition lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG.